شرايط حليت و حرمت چهارپايان ازدیدگاه اسلام
0000000000
« امام خميني (ره) مي‌نويسد: از بهايم خشكي كه اهلي هستند تمام اقسام گوسفند و گاو و شتر حلال گوشت هستند و خوردن گوشت اسب، و قاطر و الاغ مكروه است. خوردن گوشت اسب از ميان اين سه نوع، كراهت كمتري دارد و غير اين اقسام از بهايم خشكي اهلي حرامند، مانند سگ و گربه و غير اينها،از بهايم وحشي آهو، گاو، بزكوهي، گورخر و خر وحشي حلال است، حيوانات درنده از بهايم حرامند و آنها عبارتند از هر حيوان درنه ای که دارای چنگال ونیش قوی باشد، مانند شیر،  پلنگ، يوز و گرگ يا چنگال و نيش ضعيف داشته باشد، مانند روباه، كفتار و شغال» 
0000000000
در ادله، ملاك حرمت ذاتي حيوانات چهارپا چنين بيان شده است:
0000000000
1- داشتن نيش
يكي از ملاكات در حرمت گوشت حيوان كه در روايات بدان اشاره شده نيش داشتن است. امام صادق (ع) مي‌فرمايند: هر حيوان درنده‌اي كه داراي نيش است خوردن گوشت آن حرام است.
امام صادق (ع) در پاسخ اين سوال كه از پرندگان و حيوانات وحشي كدام حلال گوشت است، فرمودند: رسول خدا (ص) حيوانات وحشي داراي نيش را حرام كرده است.
2- درندگي
يكي ديگر از علائم حيوانات چهارپاي حرام گوشت، درندگي است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: رسول خدا فرموده است از حيوانات درنده هيچ چيز را نخوريد.
3- مسوخ بودن
فقهاي عظام، دسته ديگري از حيوانات، مانند يوزينه، فيل، سوسمار، موش، خوك خرگوش را حرام دانسته‌اند و به آنها عنوان مسوخ داده‌اند.
امام صادق (ع) فرمودند: خدا و رسولش گوشت تمام حيوانات مسخ شده را حرام كرده‌اند.
0000000000
شرايط حليت و حرمت پرندگان
0000000000
پرندگان حلال گوشت.
0000000000
امام خميني (ره) مي‌نويسد:
پرنده حلال گوشت از حرام گوشت چنان چه روايتي بر حرمت يا حليت آن وارد نشده باشد، به دو چيز شناخته مي‌شود كه در شرع علامت حليت و حرمت قرار داده شده است.
1- صفيف و دفيف یا هر پرنده‌اي كه صفيف ( بال نزدنش به هنگام پرواز ) بيشتر از دفــيف
 ( بال زدنش به هنگام پرواز )باشد حرام و گوشت هر پرنده‌اي كه برعكس باشد حلال گوشت است.
2- حوصله ، قانصه و صيصيه یا هر پرنده‌اي كه يكي از اينها را داشته باشد حلال گوشت است و هر پرنده‌اي كه هيچ يك را نداشته باشد حرام گوشت است. حوصله( چينه دان ) عبارت است از جائي كه دانه و غير دانه از مأكولات در آن جمع مي‌گردد و جاي آن نزديكي حلق است. قانصه ( سنگ دان ) عبارت است از قطعه‌اي سخت كه در آن سنگ ريزه‌هايي كه پرنده مي‌خورد جمع مي‌گردد. صيصيه عبارت است از خاري كه در عقب پاي پرنده قرار دارد. پرندگان آبي در اين علامت‌ها با پرندگان خشكي مساوي‌اند، بنابراين هر پرنده‌اي كه دفيف ( بال زدن ) آن بيشتر باشد يا يكي از اين سه علامت را داشته باشند حلال گوشت است هر چند ماهي خوار باشد و آن پرنده‌اي كه صفيف ( بال نزدن ) آن بيشتر از دفيف آن باشد يا هيچ يك از ين سه علامت را نداشته باشد حرام گوشت است . »
0000000000
پرندگان حرام گوشت
0000000000
پرندگاني كه علامت‌هاي زير را دارند حرام گوشت مي‌باشند.
0000000000
1- صفيف (بال نزدن)
يكي از از علائم پرندگان حرام گوشت اين است كه در حال پرواز بال نزدن آنها بيشتر از بال زدن باشد.
زراره مي‌گويد: از امام باقر (ع) درباره پرندگان حلال گوشت سؤال كردم، حضرت فرمودند: پرنده‌ايي كه هنگام پرواز بال مي‌زند بخور و پرنده‌اي را كه هنگام پرواز بال نمي‌زند نخور.
2- درندگي
علائم دوم حرام گوشت بودن پرندگان، درندگي آنهاست.
رسول خدا (ص) فرمودند: هر حيوان صاحب نيش از درندگان و هر صاجت چنگال از پرندگان، حرام گوشت است و نبايد از حيوانات درنده بخوري.
3- نداشتن چينه دان
یکی دیگر از نشانه‌هاي پرندگان حرام گوشت نداشتن چينه‌دان، سنگ‌دان، و خارپشت پا، كه به «انگشت ششم» معروف است را مي‌توان نام برد، فقدان هریک از اين سه امر علامت حرام گوشت بودن است، زيرا اگر يكي از اين علائم در پرنده‌اي باشد حلال گوشت است.
پسر بكير از امام صادق (ع) نقلي مي‌كند كه حضرت فرموده است: از پرندگاني كه داراي سنگ‌دان و خاريشت پا و چينه‌دان هستند بخور
4- نص خاص
قسم چهارم از پرندگان حرام گوشت پرندگاني هستند كه روايت خاص بر حرمت آنها دلالت دارد. مثل طاووس وخفاش امام رضا (ع) فرمودند: طاووس حرام گوشت است و تخم آن نيز خورده نمي‌شود.
 امام رضا فرمودند: خفاش از حيوانات مسخ شده است.
«در اين قسم طاووس و خفاش براساس حديث وارده حرام مي‌باشد و نمي‌توان از گوشت آنها استفاده كرد.
0000000000
شريط و نشانه هاي حلال گوشت بودن ماهيان
0000000000
در ميان گروه آبزي ها ماهيان داراي فلس حلال است و خوردن آن ها مشكل ندارد.
فلس در لغت يعني :
هر يك از پولك‌هاي خرد پوست ماهي
فلس در اصطلاح فقها :
براي ماهي فلس است ، قشري مانند ورق .
امام  خمینی« ره»   مي‌فرمايد: ماهي ، در صورتي حلال است كه در اصل خلفت داراي فلس و قشر (پوسته) باشد.
0000000000
امام خميني (ره)درمورد صید ماهی می نویسند:
0000000000
« تزكيه ماهي ( موجود آبزي ) يا به بیرون آوردن آن به طورزنده از آب است يا به گرفتن آن بعد از بیرون آمدن از آب و قبل از مردنش است.  چه این کار به وسیله  دست يا به وسيله ای باشد مانند تور ومثل آن؛ پس اگر برلنج (کشتی) بپرد یا دریا آن را به ساحل پرت کند یا آبی که درآن است پایین بنشیند ، وکسی آن را قبل ازمردن بگیرد حلال می باشد. واگر قبل از آن که آن را بگیرد بمیرد، حرام می شود اگرچه درحالی که آن زنده است به آن برسد وناظر برآن شود بنا بر اقوي »
امام خميني (  ره ) مي‌نويسند: « از ماهيان حز آنچه در اصل خلقت داراي فلس و پوست است خورده نمي‌شود، هر چند فلس آن باقي نباشد، مانند «ماهي» كنعت «ماهي بداخلاقي كه با زدن خود به سنگ و صخره فلس‌هايش مي‌ريزد ولذا اگر به اصل گوش آن نگاه کنی فلس را درآن می بینی. وبین اقسام ماهی صاحب پوسته فرقی نیست؛ پس همه آنها کوچک وبزرگ ازماهی ریزقنات وریش دار وکپور وطیرامی وابلامی غیراینها حلال می باشد.  وآن که ذاتا دارای فلس نمی باشد ازآن خورده نمی شود مانند ماهی نهر که طویل است وماهی خار دار ومار ماهی وغیر اینها.»
0000000000
امام راحل « قدس سره» درباره روبيان ( ميگو ) مي‌نويسند:
0000000000
« اربيان كه در اين زمان روبيان ناميده مي‌شود از جنس ماهي فلس دار است، پس خوردنش جايز است.»
0000000000
نظرمقام معظم رهبری درباره حلیّت گوشت کوسه ماهی
0000000000
سوال ازمقام معظم رهبری: متخصصين نظر مي‌دهند كه كوسه ماهي هم مانند ماهيان ديگر داراي فلس و قشرند كه با دست كشيدن روي پوست آنها محسوس است «بنام فلس ميخي و شكل دندانه‌اي ناميده مي‌شود» و از نوع ماهيان غضروفي است. اينك آيا به نظر متخصصين كه مي‌گويند داراي فلس و قشر است مي‌توان اكتفا كرد يا اين كه كوسه ماهي حكم خاص دارد.
جواب : « اگر از قسم ماهي فلسدار بودن آن مشكوك باشد چنانچه افراد اهل خبره و متخصص مورد اعتماد ووثوق آن را از قسم ماهي فلس‌دار تشخيص دهند عمل به قول آنان در اين باره مانع ندارد.
نظريه جمعي از متخصصان : به استناد كتب علمي و معتبر ماهي‌شناسي و نيز بررسيها و مشاهدات عيني و تجارب علمي، وجود فلس از نوع پلاكوئيد ( صفحه‌اي ) را بر روي بدن اكثريت كوسه ماهيان و از جمله كوسه ماهيان زيستمند در خليج فارس و درياي عمان مورد تأييد قرار داده و لذا بدينوسيله اعلام مي‌داريم كه اين گروه از ماهيان جزو ماهيان فلس‌دار محسوب مي‌شود.»
0000000000
شراط حليت و حرمت حشرات
0000000000
صاحب جواهر مي‌نويسد خوردن تمام حشره‌ها حرام است و آنها عبارتند از جنبندگان كوچك روي زمين
امام علي (ع) از سوسمار و خارپشت و تمام حشرات روي زمين مانند سوسمار و همانند آن نهي كرده است.
0000000000
پرندگان حلال گوشت
0000000000
اين دسته از پرندگان حلال گوشت هستند:
تمام اقسام كبوترها (قمرى هم نوعى كبوتر است ).
تمام اقسام گنجشكها (بلبل هم نوعى گنجشك است ).
مرغ و خروس
0000000000
اين دسته از پرندگان حرام گوشت هستند:
0000000000
خفاش
طاووس .
كلاغ (زاغ هم نوعى كلاغى است ).
تمام پرندگانى كه چنگال دارند ; مانند عقاب .
0000000000
چند مساءله
0000000000
1ـ خوردن گوشت پرستو و هدهد مكروه است .
2ـ تخم مرغ و ساير پرندگان حلال گوشت , حلال و تخم پرندگان حرام گوشت , حرام است .
3ـ ملخ از پرندگان است و حلال گوشت مى باشد.
0000000000
آبزيان
0000000000
1ـ از حيوانهاى دريايى , ماهى پولك دار و برخى از پرندگان دريايى حلال گوشت است .
2ـ ميگو كه همان ملخ دريايى و از پرندگان است , حلال گوشت مى باشد.
0000000000
گوشت طاووس
0000000000
 خوردن گوشت طاووسى كه درباره اش حضرت على(عليه السلام) يك خطبه طولانى انشا فرموده اند و در آن، طاووس را به مرغ تشبيه كرده اند، چه حكمى دارد؟
 طاووس چه سفيد باشد چه سياه، حرام گوشت است و شرح عجايب آن، دليلى بر حلال گوشت بودن آن نيست همان گونه كه حضرت عجايب خفّاش را نيز بيان كرده است.
حرمت گوشت طاووس
 درباغ پرندگان اصفهان بعد از تشريح طاووس ديده شد كه داراي سنگدان مي باشد آيا مي توان گفت حلال است؟
اگر حرام است آيا به دليل مسوخ بودن و روايات دال بر حرمت است؟
 طاووس نص خاص بر حرمت دارد بعلاوه مرحوم صاحب جواهر ادعای عدم خلاف در حکم آن می کند.
0000000000
تفاوت حیوان غیر مذکّی و میته
0000000000
آيا حكم حيوانى كه به غير روش شرعى ذبح شده (غير مذكّى،) و حيوانى كه به طور طبيعى مرده (ميته) يكى است؟
تفاوت دارد. حيوان غير مذكّى پاك است، هر چند خوردن گوشت آن حرام مى باشد. ولى ميته هم حرام است، و هم نجس.
0000000000
استفاده از حیوانات حرام گوشت برای معالجه
0000000000
گوشت برخى از حيوانات حرام گوشت در معالجه بعضى از امراض مؤثّر است; هر چند سند معتبر علمى و فقهى در اين رابطه وجود ندارد. شكار و استفاده از گوشت يا خون اين گونه حيوانات چه حكمى دارد؟
در صورتى كه طبق تشخيص طبيب متديّن تنها راه علاج نباشد، جايز نيست.
0000000000
خوردن گوشت دارکوب
0000000000
می خواستم بدانم آیا خوردن گوشت پرنده ای به نام دارکوب حلال است یا حرام؟
احتیاط اجتناب از خوردن گوشت آن است.
0000000000
گوشت خرگوش
0000000000
خوردن گوشت خرگوش چگونه است؟
مطلقاً حرام است.
علت حرمت گوشت خرگوش
 در كتاب ها نوشته شده که گوشت حیواناتی که خونشان جهنده است و حيواناتي كه گوشت خوار هستند حرام می باشد.خرگوش نه خونش جهنده است و نه گوشت خوار می باشد، پس علت حرمت آن چیست؟
 حرام بودن گوشت خرگوش به خصوص در روایات اسلامی وارده شده است بعلاوه ظاهرا خون آن جهنده می باشد.
0000000000
خوردن گوشت مار
0000000000
 حکم گوشت مار چیست؟ آیا حلال می باشد؟
 حرام است.
0000000000
چند مساءله
0000000000
1ـ تمام حيوانهاى درنده حرام گوشت هستند, هر چند از نظر قدرت درندگى ضعيف باشند ; مانند روباه .
2ـ خوردن گوشت خرگوش حرام است .
3ـ تمام انواع حشرات , حرام مى باشند.
0000000000
گوشت صدف
0000000000
چون در رساله هاى عمليّه نامى از «صدف» و حكم آن ديده نشدهو متخصّصين فن نظرمى دهندكه گوشت داخل صدف از بهترين گوشتهاست و مصداق جدى لحماً طريّاً مى باشد و داراى خواص بى شمارى است، و بعضاً اطبا براى معالجه بعضى از امراض تجويز مى كنند لطفاً حكم آن را در صورت اختيار و اضطرار و معالجه بيان فرماييد؟
تنها در صورت ضرورت بى اشكال است.
خوردن صدف
 خوردن صدف چه حکمی دارد؟
 جایز نیست.
0000000000
خرچنگ و لاک پشت دریایی
0000000000
آيا خرچنگ و لاك پشت دريايى حلال گوشت هستند؟
خرچنگ و لاك پشت حرام گوشت هستند ولى ميگو اشكالى ندارد.
0000000000
هر پرنده اى كه مانند شاهين و عقاب و باز درنده و چنگال دار باشد حرام است , و ظاهر آن است كه هـر پـرنـده اى كـه هـنـگـام پرواز بال زدنش كمتر از صاف نگهداشتن بالش باشد , چنگال دار است و حرام مـى بـاشـد , و هـر پـرنده اى كه بال زدنش بيش از صاف نگهداشتن او است حلال است , بنابر اين مى توان پـرنـده گان حرام گوشت را از حلال گوشت به ملاحظه كيفيت پرواز آنها تميز داد ولى چنانچه كيفيت پـرواز پرنده اى معلوم نباشد اگر آن پرنده چينه دان و يا سنگدان و يا خار پشت پا داشته باشد حلال است و اگـر هـيچ كدام از اينها را نداشته باشد , حرام است و احتياط لازم آن است كه از همه انواع كلاغ حتى زاغ اجـتـناب شود و اما پرندگان ديگر - غير آنچه ذكر شد - چون مرغ و كبوتر و گنجشك و حتى شتر مرغ هـمـه حـلال مى باشند ولى كشتن بعضى از پرندگان مكروه است مانند هدهد و پرستوك , و اما حـيواناتى كه پرواز دارند ولى پر ندارند مانند خفاش حرام مى باشند , و هم چنين است زنبور و پشه و ديگر حشرات پرنده بنابر احتياط لازم .
0000000000
فضولات حیوان همستر
0000000000
 آیا فضولات حیوان همستر پاک است یا خیر؟
 فضولات آن نجس است.
0000000000
پر حیوان حرام گوشت
0000000000
 اگر در ظرفی پَر حیوان حرام گوشت و یا تیغ جوجه تیغی افتاده باشد (منظور قسمتی از بدن آن حیوان است که در آن روح نیست) خوردن محتویات آن ظرف چه حکمی دارد؟
اگر آن پر یا تیغ قبلا آب کشیده شده باشد و در ظرف بیافتد خوردن مایع در آن ظرف چه حکمی دارد؟
 این اجزاء نجس نیست.
0000000000
ادرار و مدفوع قورباغه
0000000000
 آیا مدفوع و ادرار قورباغه پاک است؟
 بول و مدفوع هر حیوان حرام گوشت که خون جهنده دارد نجس است.
0000000000
فضله لاک پشت
0000000000
 آيا فضله لاک پشت پاک است؟
 بنابراحتیاط از آن اجتناب کنید.
0000000000
خوردن گوشت دلفين و کوسه
0000000000
 آيا خوردن گوشت دلفين و كوسه حلال است؟يا خير
 در صورتي كه فلس نداشته باشند حلال نيست.
0000000000
تغذیه حیوان به غیر مدفوع
0000000000
 تغذيه كردن حيوان به نجاست (غير از مدفوع) مانند استفاده از خون براى تغذيه طيور چه صورتى دارد؟
 تغذيه حيوان به غيرمدفوع از ساير نجاسات باعث حرمت گوشت و شير آن نمى شود، ولى پرهيز كردن از آن بهتر است.
0000000000
گوسفندی که شیر سگ یا خوک بخورد
0000000000
 اگر گوسفندى از شير سگ بخورد آيا گوشت آن نجس و حرام است؟
 در مورد شير سگ دليلى بر حرام بودن نداريم هرچند گوسفند از آن زياد بخورد آن چنان كه استخوانش محكم گردد، ولى در مورد خوردن شيرخوك هرگاه به اين مقدار بنوشد هم گوشت خودش حرام است و هم نسلهاى بعد از آن، اما اگر كمتر از آن باشد گوشتش مكروه است و بهتر آن است كه هفت روز آن را ببندند و غذاى پاك بدهند.
0000000000
گوشت خرگوش
0000000000
 خوردن گوشت خرگوش چگونه است؟
 مطلقاً حرام است.
0000000000
خرچنگ و لاک پشت دریایی
0000000000
 آيا خرچنگ و لاك پشت دريايى حلال گوشت هستند؟
 خرچنگ و لاك پشت حرام گوشت هستند ولى ميگو اشكالى ندارد.
0000000000
خوردن ماهی شیر و قباد
0000000000
 لطفا در مورد خوردن ماهي شير و قباد كه در شيراز بفروش ميرسد و ما فلس روي آن نديده ايم اعلام نظر فرماييد.
 خوردن ماهي هايي كه فلس ندارند حرام است ولي معروف است كه ماهي شير و قباد فلس دارد و فلس آنها ظريف است و اي بسا در دام مي ريزد.
0000000000
حیوانات حلال دریایی
0000000000
 من در كانادا زندگي مي كنم .اولا مي خواستم بدانم مي توانم همه ماهي هاي فلس دار را بخورم با اينكه نحوه مردن آنها مشخص نست .ثانيا كدام يك از حيوانات دريايي حلال و كداميك حرام است. متشكرم
 ماهي هاي فلس دار عموماً حلال است مگر اينكه در آب مرده باشند. (اگر در تور بميرد اشكالي ندارد). از حيوانات دريا فقط دو چيز حلال است ماهي فلس دار و ميگو.
0000000000
بره نارس که از شکم گوسفند بیرون بیاید
0000000000
 اگر گوسفند ماده به هر نحو (ذبح .بيماري و يا تصادف) كشته شود خوردن گوشت بره اي كه از شكم وي فورا خارج شود چيست ؟
 در صورتی که مو در بدنش روئیده باشد حلال است.
0000000000
معیار شناختن حیوانات حلال گوشت
0000000000
 ميزان و معيار شناخت حيوان حلال گوشت چيست؟
 در آيات و روايات به نام آنها اشاره شده، و ضابطه خاصّى ندارد; ولى معمولا حيوانات گوشتخوار مأكول اللّحم نيستند، و غالب حيوانات گياهخوار مأكول اللّحم هستند.
0000000000
جویدن استخوان های حیوانات
0000000000
 حکم جویدن استخوان حیوانات (مرغ، گوسفند) چیست؟ (با توجه به اینکه این استخوان ها منبع غنی برای کلسیم و مفید برای رشد هستند) و در صورتی که دور ریخته شوند و یا جلوی حیواناتی مثل گربه ریخته شوند چه حکمی دارد؟
 راه صحیح تر این است که آنها را بجوشانند و از آب آنها که همان خاصیت را دارد استفاده کنند.
0000000000
گوشت کانگورو
0000000000
 آيا گوشت كانگورو حلال است؟
 حلال است.
0000000000
فضولات پرندگان
0000000000
 با احترام استدعا دارم در پاسخ بفرماييد فضولات پرنده موسوم به "عروس هلندي" پاك است يا نجس؟ لازم به توضيح است كه اين پرنده اندازه‌اي بين "مرغ عشق" و "طوطي" دارد و ضمن آنكه شبيه مرغ عشق است دانه‌خوار نيز مي باشد و ضمنا مانند طوطي با چنگال خود غذاي خود را نگه نمي دارد.
 فضولات پرندگان مطلقاً پاك است.
0000000000
حکم ادرار و مدفوع لاک پشت
0000000000
 آیا پوست و مدفوع و ادرار لاک پشت نجس است و اصولا چه حکمی دارد/
 چون معلوم نیست خون جهنده داشته باشد پاک است.
0000000000
حکم بول شتر
0000000000
 در مفاتيح الجنان بيان شده كه روزي فردي در نزد امام جعفر صادق (علیه السلام) از تنگي نفس مي ناليد و حضرت براي درمان او بول شتر را تجويز مي كند، مگر بول شتر نجس نيست و خوردن چيز نجس حرام نمی باشد؟ لطفا توضيح دهيد.
 بول شتر نجس نمی باشد ولی در غیر موارد ضرورت خوردن آن حرام است.
0000000000
غائط حیوان حرام گوشت که خون جهنده ندارد
0000000000
 غائط حيوانات حرام گوشتي كه خون جهنده ندارند چه حكمي دارد؟
 احتیاط واجب آن است که از آن اجتناب شود.
0000000000
موى حيوان حرام گوشت در لباس نمازگزار
0000000000
سئوال: آيا همانگونه كه موى حيوان حرام گوشت مانند گربه اگر در لباس نمازگزار باشد نماز او باطل است حكم پر پرندگان حرام گوشت مانند طوطي هم همين است؟
جواب ) در حكم مذكور تفاوتى بين حيوانات حرام گوشت وجود ندارد.
استفتائات جديد مقام معظم رهبري (مدظله)
0000000000
حلال گوشت (خاويار) هر چند نرم و چسبنده باشد حلال است .
در صيد ماهي لازم نيست صياد مسلمان باشد و هنگام صيد نام خدا را بگويد.
0000000000
حيوانات حرام گوشت
0000000000
خوردن گوشت و شير حيوان نجس العين - مانند سگ و خوك - و حيوانات درنده اي كه معمولا چنگال دارند، مانند شير، پلنگ، يوزپلنگ، گرگ، كفتار، شغال، روباه، گربه، خرس و همچنين گوشت فيل و خرگوش حرام است .
خوردن گوشت خزندگان و انواع حشرات مانند موش، مار، سوسمار، مارمولك، خرچنگ، عقرب، سوسك، زنبور، مورچه، مگس، پشه، شب پره و انواع كرمها حرام است .
0000000000
مواد غيرگوشتي
0000000000
خوردن و آشاميدن از مواد غيرگوشتي - به جز چند مورد كه به آنها اشاره خواهد شد - جايز است . مشروط بر آن كه موجب ارتكاب حرام ديگري نشود; به عنوان مثال اگر آن چيز مال ديگري است با رضايت و اجازه وي باشد، يا موجب اسراف و تبذير نگردد.
مواد غيرگوشتي حرام
0000000000
مواد آلوده و نجس
0000000000
1 - خوردن و آشاميدن چيز نجس و نيز خورانيدن آن به ديگران حتي به اطفال، در صورتي كه ضرر قابل توجهي براي اطفال داشته باشد حرام است . بلكه اگر ضرر هم نداشته باشد بنابر احتياط بايد از آن خودداري كنند.
2 - خوردن و آشاميدن در ظرفهايي كه از پوست سگ و يا خوك و يا مردار ساخته شده حرام است .
0000000000
آيا فضله پرندگان حرام گوشت؛ مانند كلاغ و زاغ و عقاب و طوطى نجس است؟
فضله پرندگان حرام گوشت نجس نيست.
0000000000
در رساله‏ هاى عمليه آمده است كه مدفوع حيوانات و پرندگان حرام گوشت نجس است آيا مدفوع حيوانات حلال گوشت مانند، گاو، گوسفند و مرغ نجس است يا خير؟
مدفوع حيوانات حلال گوشت از پرندگان و غيره و همچنين مدفوع پرندگان حرام گوشت پاك است.
0000000000
ملاک تشخیص حیوانات حلال گوشت از حرام گوشت غیر از درندگی چیست؟
پرندگان حلال گوشت از پرندگان حرام گوشت از دو طریق شناخته می شوند:الف. هر پرنده ای که در هنگام پرواز بیشتر بال های خود را صاف نگاه می دارد و کمتر حرکت می دهد مانند باز، کرکس و... حرام گوشت هستند. ولی پرندگان حلال گوشت بیشتر بال های خود را حرکت می دهند مانند کبوتر، گنجشک و ...ب. هر پرنده ای که چینه دان یا سنگدان یا چنگال کوچکی پشت پا داشته باشد حلال گوشت می باشد و اگر هیچ کدام از اینها را ندارد حرام گوشت می باشد و اگر در مورد پرنده ای این دو علامتی که گفته شد با هم معارضه کنند یعنی مثلا پرنده ای در هنگام پرواز بیشتر بالهایش را صاف نگاه می دارد اما در عین حال دارای چینه دان یا سنگدان یا تیغه پشت پا باشد، حق تقدم با علامت اولی است یعنی چون بیشتر بال ها را صاف نگاه می دارد حرام گوشت می باشد.از حیوانات دیگر، درندگان به طور کلی حرام گوشت هستند و حشراتی مانند مار، موش، سوسمار، خارپشت کنه و همین طور مسوخ مانند فیل، میمون، خرس و... حرام هستند و اینها چیزهایی است که در روایات حکم به حرمت آنها شده است.از حیوانات دریایی تنها ماهی های فلس دار و میگو حلال است اما بقیه حیواناتی که در آب زندگی می کنند حرام گوشت می باشند.
0000000000
حيوانات حرام گوشت 
0000000000
خوردن گوشت دلفين و کوسه
آيا خوردن گوشت دلفين و كوسه حلال است؟يا خير
در صورتي كه فلس نداشته باشند حلال نيست.
0000000000
تغذیه حیوان به غیر مدفوع
0000000000
تغذيه كردن حيوان به نجاست (غير از مدفوع) مانند استفاده از خون براى تغذيه طيور چه صورتى دارد؟
تغذيه حيوان به غيرمدفوع از ساير نجاسات باعث حرمت گوشت و شير آن نمى شود، ولى پرهيز كردن از آن بهتر است.
0000000000
گوسفندی که شیر سگ یا خوک بخورد
0000000000
اگر گوسفندى از شير سگ بخورد آيا گوشت آن نجس و حرام است؟
در مورد شير سگ دليلى بر حرام بودن نداريم هرچند گوسفند از آن زياد بخورد آن چنان كه استخوانش محكم گردد، ولى در مورد خوردن شيرخوك هرگاه به اين مقدار بنوشد هم گوشت خودش حرام است و هم نسلهاى بعد از آن، اما اگر كمتر از آن باشد گوشتش مكروه است و بهتر آن است كه هفت روز آن را ببندند و غذاى پاك بدهند.
0000000000
حکم شرعی نگهداری حیوانات
0000000000
 آيا براى نگهدارى از حيوانات منعى وجود دارد؟ اگر فايده اى بر نگهدارى حيوان مرتّب نباشد، يا صرفاً براى زيبايى، يا صداى خوش آن باشد، (مثل قنارى، يا مرغ عشق، يا مانند آن) نگهدارى از آن چه حكمى دارد؟
 نگهدارى حيوانات مانعى ندارد. ولى سزاوار است افراد با ايمان هدفى از آن داشته باشند; هر چند استفاده از زيبايى و صداى خوش آنها باشد; در ضمن بايد اين امر به اسراف كارى منتهى نشود.
0000000000
نگهداری از حیوانات برای تفریح
0000000000
 امام صادق(عليه السلام) در حديثى معروف مى فرمايد: «شايسته است انسان وقت خود را به چهار قسمت تقسيم كند، سپس توصيه مى كند كه يكى از آن چهار قسمت صرف تفريح شود.» اين موضوع نشان مى دهد كه تفريح براى يك انسان، خصوصاً براى جوانان لازم است، و باعث مى شود كه ديگر وظايف خود را بهتر انجام دهد. نگهدارى از حيوانات كه در عين تفريح داراى جنبه هاى علمى و تحقيقى درباره دنياى آفرينش، تقويت روحيه محبّت، و نيز نظاره و دقّت بر عجايب خلقت و قدرت خداوند متعال مى باشد، به نظر جنابعالى چگونه است؟
 نگهدارى حيوانات براى اهدافى كه در بالا ذكر شد، نه تنها مانعى ندارد، بلكه فوايد معنوى و مادّى نيز دربردارد. ولى طورى باشد كه منتهى به اسراف يا آزار حيوانات نشود.
0000000000
هزینه های نگهداری حیوانات
0000000000
 نگهدارى از حيوانات ماهانه مبلغى هزينه در پى دارد، مانند دانه اى كه براى قنارى يا طوطى مى خرند، يا كاهو يا سبزى كه براى خرگوش، خريده مى شود. چنين هزينه هايى چه حكمى دارد؟
 اين هزينه ها مادامى كه به اسراف منتهى نشود، ايرادى ندارد.
0000000000
خشک کردن حیوانات برای دکور و تزیین
0000000000
 خشك كردن و يا كشتن حيوانات به جهت دكور و غير آن چه حكمى دارد؟
 اگر باعث اذيّت و آزار خاصّى نباشد اشكالى ندارد، ولى در مورد حيوانات موذى مسأله روشن تر است ولى اگر از حيوانات داراى خون جهنده باشد با توجّه به اين كه ذبح شرعى نمى شود، احتياط آن است كه با دست تر، بدن آنها لمس نشود.
0000000000
خرید و فروش حیواناتی که در حال انقراض هستند
0000000000
 شكار، خريد و فروش حيواناتى كه در حال انقراض مى باشند، و از منابع طبيعى به شمار مى روند، و متعلّق به همه مردم هستند، چگونه است؟
 هرگونه عملى كه سبب انقراض حيوانات شود، و از اين ناحيه ضرر و زيانى به جامعه برسد، جايز نيست.
0000000000
خشک کردن حیوانات
0000000000
 خشك كردن حيوانات، و نگهدارى آن در منازل، و خريد و فروش آن، چه حكمى دارد؟
 اگر هدف عقلايى داشته باشد، و موجب اذيّت و آزار فوق العاده اى نگردد، اشكالى ندارد.
0000000000
حکم کبوتری که از پارک گرفته شده است
0000000000
 برادرم كبوتر با ارزشى را در پارك گرفته، و به خانه آورده است.
اكنون آن كبوتر با كبوتر بنده جفت شده، و بچّه دار شده اند. لطفاً بفرماييد:
الف) كبوتر مذكور حلال است، يا حرام؟
ب) در صورت حرام بودن، چه کنم تا حلال شود؟
ج) بچّه هاى بجا مانده از اين كبوتر چگونه اند؟
 الف) در صورتى كه كبوتر صاحبى نداشته، يا مشكوك است، گرفتن آن اشكال ندارد.
ب) اگر قرائن نشان مى دهد كه صاحبى دارد، بايد صاحبش را پيدا كنيد، و چنانچه مأيوس شديد، معادل قيمت آن را به شخص نيازمندى بپردازيد.
ج) در صورتى كه كبوتر شما ماده است، جوجه متعلّق به خود شماست.
0000000000
حیازت حیوانات در حال انقراض
0000000000
 حكم حيازت حيوانات در حال انقراض چیست؟
 هرگاه سبب انقراض آنها گردد و یا حکومت اسلامی این کار را تحریم کرده باشد جایز نیست.
0000000000
صنایع دستی که از اجزاء حیوانات وحشی ساخته شده باشند
0000000000
 با توجه به اینکه در کشورهای افریقایی صنایع دستی از پوست و استخوان حیوانات وحشی و نیمه وحشی تولید می شود و ایرانیان به عنوان توریست که به این کشورها سفر می کنند برای سوغات نسبت به خرید آنها اقدام می کنند لذا:
1- آیا عاج فیل و استفاده از آن بعنوان تزیین از قبیل النگو، گردنبند و غیره برای خانمها مجاز است؟
2- عاج و یا دندان و استخوان اینگونه حیوانات که عموما حرام گوشت می باشند آیا حکم نجاست دارد؟
3- خرید و فروش عاج فیل، دندان اسب آبی و پوست دباغی شده حیوانات درنده چه حکمی دارد؟
 استفاده از آنها اشکالی ندارد ولی در موقع نماز باید با نمازگزار نباشد.
0000000000
(ادرار و مدفوع ) از انسان و حيوانات حرام گوشت كه داراى خون جهنده اند يعنى وقتى آنها را سر ببريد خون با فشار از بدن آنها خارج مى شود. در اين صورت :
الف - ادرار و مدفوع حيوانات حرام گوشتى كه خون جهنده ندارند پاك است .
ب - ادرار و مدفوع حيواناتى كه گوشتشان مكروه است مثل اسب و الاغ پاك است .
ج - فضله پرندگان حرام گوشت مثل كلاغ پاك است .
ولى به فتواى امام خمينى (قدس سره ) نجس است .
0000000000
نگهداري سگ از نظر اسلام
0000000خ000
 سؤالى كه بنده مطرح مى سازم سؤاليست كه براى اكثر هم رشته اى هاى خودم يعنى رشته دامپزشكى مطرح است و آن اين است كه چرا على رقم اين كه ما در احاديث و كتب اسلامى همواره شاهد بيان اين مطلب بوده ايم كه ما بايد در كنار مخلوقات خدا و با مهربانى كردن با آنها زندگى كنيم و در مورد سگ اين مطلب چه در رساله حضرت امام(ره) و چه در بسيارى از منابع شرعى عنوان شده، در كشورمان برخوردهايى عليه سگداران انجام مى گيرد؟ و آيا اين برخوردها از نظر شرعى مورد تأييد است؟ البته ممكن است چنين تصوّر شود كه نگهدارى سگ تنها وسيله اى است جهت تفريح و شايد اين مطلب فراموش شده است كه خداوند در هيچ موجودى پس از انسان به اندازه سگ قدرت درك احساس دوستى و دوست داشتن را قرار نداده است و همان طور كه ما مسلمانان معتقديم هر نيازى كه در يك موجود وجود دارد قطعاً پاسخى برايش وجود دارد و در مورد اين حس سگ پاسخى به جز ارتباط برقرار كردن با يك انسان (البته بر اساس احكام اسلامى) موجود نيست، آيا اگر ما اين مسئله را فراموش كنيم در حقيقت قوانين الهى را فراموش نكرده ايم آيا اگر به مبارزه با عشقى كه خداوند در نهاد يك جاندار زبان بسته قرار داده است بپردازيم دچار معصيت نشده ايم؟
 سگ براى مقاصد مختلف از قبيل پاسبانى خانه و گله و براى شكار و همچنين مقاصد پليسى مى تواند مورد استفاده قرار بگيرد. ولى از آنجا كه موجود آلوده اى است و ممكن است بيمارى هاى مختلفى را به انسان منتقل سازد از آنچه به صورت فرهنگ سگ بازى غربى ديده مى شود جلوگيرى كرده است. در عين حال اسلام اجازه نمى دهد حتّى سگ هاى ولگرد را آزار كنند مگر اين كه به صورت خطرى درآيند. غذا دادن به آنها نيز كار خوبى است.
0000000000
نگهداری از سگهای پرورشی
0000000000
 ميخواستم ببينم آيا نگهداري از سگهاي پرورشي كه داراي شناسنامه هستند و واكسيناسيون مي شوند داراي ايراد ميباشد؟
 چنانچه فايده اي از قبيل پاسباني خانه و گله و صيد و مانند آن داشته باشند مانعي ندارد
0000000000
نگهداری سگ در خانه
0000000000
 همراه داشتن سگ در ماشين و خيابان، و نگهدارى آن در خانه، كه نوعى تقليد از بيگانگان است، چه صورت دارد؟
 اين كارها شايسته مسلمانان با شخصيّت نيست، و از جهات شرعى مشكلات زيادى ايجاد مى كند.
0000000000
نگهداری سگ با رعایت مسائل شرعی
0000000000
 اگر محيط زندگى سگ خارج از اتاق باشد، مثلا در حياط، يا باغ، يا پشت بام، خانه اى برايش بسازند، و مسائل مربوط به طهارت و نجاست را مراعات كنند، نگهدارى از آن چه حكمى دارد؟
 اگر پاكى و نجاست رعايت شود، و بودن آن حيوان در خانه فايده اى داشته باشد، مانعى ندارد. ولى روشى را كه غربى ها در مورد سگ دارند، اسلام هرگز نمى پسندد.
0000000000
عدم تفاوت حکم انواع سگ
0000000000
 معروف است كه «تازى» (سگ شكارى) در احكام نجاست و طهارت با سگهاى ديگر تفاوت دارد. شايد دليلش اين باشد كه ـ طبق آنچه در تاريخ آمده ـ اعراب (پس از اسلام) از رفت و آمد تازى به خيمه ها ممانعتى نمى كردند، و تازى حقّ داشت در خيمه با آنها بخوابد، و آن را هديه اى از سوى خدا مى دانستند. آيا تفاوتى ميان تازى و ساير سگها در نجاست مى باشد؟
 تفاوتى از اين جهت ميان سگها نيست، و معمولا مسلمانان از سگ ها براى سه منظور استفاده مى كردند: پاسبانى خانه، پاسبانى باغ، و پاسبانى از گلّه. و در كتب فقهى ما درباره اين سه نوع سگ بحث شده، و به عنوان «كلب الحارس» و «كلب الماشيه» و «كلب الحائط» از آنها ياد شده است.
0000000000
نگهداری سگ های خانگی
0000000000
 حکم نگهداری سگهای خانگی چیست؟ حکم نگهداری آن در حیاط خانه چیست؟ (با توجه به اینکه سگهای خانگی تربیت شده هستند و از مدفوع خود نمی خورند)
 هرگاه سگ ها برای پاسبانی منزل باشند مانعی ندارد ولی برای سرگرمی و همزیستی اشکال دارد.
0000000000
تفاوت حیوان غیر مذکّی و میته
0000000000
 آيا حكم حيوانى كه به غير روش شرعى ذبح شده (غير مذكّى،) و حيوانى كه به طور طبيعى مرده (ميته) يكى است؟
 تفاوت دارد. حيوان غير مذكّى پاك است، هر چند خوردن گوشت آن حرام مى باشد. ولى ميته هم حرام است، و هم نجس.
0000000000
استفاده از حیوانات حرام گوشت برای معالجه
0000000000
 گوشت برخى از حيوانات حرام گوشت در معالجه بعضى از امراض مؤثّر است; هر چند سند معتبر علمى و فقهى در اين رابطه وجود ندارد. شكار و استفاده از گوشت يا خون اين گونه حيوانات چه حكمى دارد؟
 در صورتى كه طبق تشخيص طبيب متديّن تنها راه علاج نباشد، جايز نيست.
0000000000
کشتن عمدی حیوان بی آزار
0000000000
 باسلام وخسته نباشید
در روستا متولد شده ام در حال حاضر به علت شغلم در شهر زندگی می کنم ولی هفته ای یک بار با خانواده به روستا می رو یم می خواستم بدانم فرزندان من که در شهر متولد شده اند در روستا نیز نماز و روزه انها صحیح می باشد در ضمن مقلد شما می باشند.
 در صورتى كه از آنجا اعراض كرده باشيد، يعنى قصد نداشته باشيد جهت سكونت مستمر به آنجا بازگرديد، نماز و روزه شما در آنجا شكسته است. مگر اينكه در هر سال، سه چهار ماه در آنجا اقامت داشته باشيد.
0000000000
از بین بردن سگ های ولگرد
0000000000
 در روستايى كه ما در آن زندگى مى كنيم تعدادى سگهاى ولگرد هستند كه زمينهاى كشاورزى را آلوده مى كنند، آيا از بين بردن آنها گناه دارد؟
 در صورت ايجاد مزاحمت، مانعى ندارد.
0000000000
قول دامپزشک درباره وطی حیوان
0000000000
 اگر گوسفندى مورد تجاوز قرار بگيرد و دامپزشك تأييد كند، آيا قولش حجّت است؟
 اگر يقين يا اطمينان از قول او حاصل شود، كافى است و اگر يقين و اطمينان حاصل نشود كفايت نمى كند.
0000000000
گرفتن پول در قبال جفتگیری حیوان نر
0000000000
 در بعضى از مناطق صاحب حيوان نر، در مقابل جفت گيرى از صاحب حيوان ماده پول يا جنسى مى گيرند آيا اين كار جايز است؟
 به عنوان حقّ الزّحمه مانعى ندارد.
0000000000
کشتن عمدی حیوان بی آزار
0000000000
 سلام.میخواستم بدانم حکم کشتن یک حیوان از روی عمد چیست؟حیوان حلال گوشتی که آزاری هم ندارد.و چگونه باید جبران کرد؟
 چنانچه مالکی دارد باید قیمت آنرا به مالکش بدهد واگر مالک خاص ندارد نباید بی جهت حیوان راکشت.
0000000000
کشتن حیوانات موذی
0000000000
 مشاهده مى شود كه حيوانات وحشى، از جمله خوك، خرس، گرگ و مانند آن، به محصولات و احشام روستائيان آسيبهاى جدّى وارد مى كنند. اگر روستائيان بخواهند به حيوانات وحشى آسيب وارد كنند، توسّط محيط زيست به دادگاه معرّفى، و دادگاه آنها را جريمه مى نمايد. در صورتى كه مقابله با حيوانات وحشى از وظايف محيط زيست است، ولى به دليل گستردگى محيط و امكانات كم اين امر ميسّر نمى شود. لطفاً بفرماييد:
الف) تكليف شرعى كشتن حيوانات موذى (كه بر خلاف قانون است) چيست؟
ب) اگر اشكال ندارد، پس تعارض شرع با قانون چگونه حلّ مى شود؟
 اگر واقعاً حيوانات موذى هستند، و دولت قادر بر دفع آنها نمى باشد، مردم مى توانند آنها را از بين ببرند.
0000000000
کشتن و آزار حیوانات غیر موذی
0000000000
 كشتن و آزار حيوانات غير موذى چگونه است؟ محبّت به آنان چه حكمى دارد؟
 كشتن و آزار حيوانات غير موذى اشكال دارد، و حمايت از آنان خوب است.
0000000000
 منابع :
[1] وسائل الشيعه ج 16 ص 388
[2] وسائل الشيعه ج 16 ص 388 
[3] وسائل الشيعه ج 16 ص 388
[4] سرائر، ابن ادريس ج 3 ص 118
[5] تحريرالوسيله ج 3ص 276 مسأله 8»
[6] (وسائل الشيعه ج 16 ص 420 )
[7] وسائل الشيعه ج 16 ص 288)
[8] وسائل الشيعه ج 16 ص 419 باب 18 از ابواب اطعمه محرمه»
[9] وسائل الشيعه ج 16 ص 380»
[10] وسائل الشيعه ج 16 ص 381»
[11] تحريرالوسيله ، كتاب صيد مسئله 2
[12]تحرير الوسیله ج 3 ص 274 مسأله 5
0000000000
http://81.12.13.150/ahkam/Pesaran/50000001.htm
http://www.porsojoo.com/en/node/52572
http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?uid=2&tid=10
http://www.serajnet.ir/detailnews.asp?newscode=5005
http://www.makarem.ir/persian/estefta/?it=88&mit=
http://www.ariamehrco.com/shotor-farsi/olama.htm
http://www.learnir.com/showthread.php?t=1087
http://www.tebyan.net/index.aspx?PID=19667&BOOKID=16454&PageSize=1&LANGUAGE=1&PageIndex=17

اين مطلب درفهرست موضوعات وبسايت-رديف: كتاب احكام هدي

تاريخ : سه شنبه بیست و سوم تیر ۱۳۸۸ | 21:40 | تهيه وتنظيم مطالب توسط : حجّة الاسلام حاج سیدمحمدباقری پور | | بازديد :